Diagnosegruppe:

Sykelig overvekt. Pasienter med komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved fedmepoliklinikk har funnet å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering
– KMI større eller lik 40 og med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet.
– KMI større eller lik 35, i tillegg til komplikasjoner relatert til fedme som f.eks. diabetes mellitus, søvnapné, PCOS, hypertensjon og/eller hjerte- og karsykdom, belastningslidelser med alvorlig funksjonsnedsettelser.

Livsfase/aldersgruppe:

Unge voksne (18-30 år) og voksne (>30 år).

Tilbudet er rettet mot:

– Pasienter som ønsker en konservativ vektreduksjon.
– Pasienter som trenger hjelp til å gjennomføre nødvendige livsstilsendringer for å redusere risikoen for komplikasjoner i forbindelse med vektreduserende kirurgi.
– Pasienter som har behov for tilbudet for å opprettholde oppnådd resultat av fedmekirurgi.

Hjelpebehov/funksjonsnivå:

Det forutsettes at pasientene er mest mulig selvhjulpne, og at de kan nyttiggjøre seg et gruppetilbud med fysisk aktivitet og tilegnelse av ny kunnskap.

MÅL:

Varig livsstilsendring og normalisering av helsebelastningen, hvor vektreduksjon betraktes som vellykket ved en reduksjon i vekt på 5 -10 % fra utgangsverdien.
Et like viktig mål er å begrense vektøkning over lengre tid etter at vektreduksjon er gjennomført.
Ved fedme og fedme med vektrelaterte komplikasjoner som type 2-diabetes eller søvnapné kan det likevel være nødvendig med større vektreduksjon for å oppnå den ønskede helsegevinster.
Sammen med brukeren arbeider vi mot å oppnå best mulig funksjonsnivå, samt økt grad av mestring og livskvalitet.

TILBUD:

a) delytelsenes metode og struktur:
Gruppetilbudet er innrettet som et lærings- og mestringsopphold.
Pasienten vil få egen hovedkontakt og fysioterapeut som vil være en del av det tverrfaglige teamet rundt pasienten.
Det vil bli benyttet relevante verktøy for kartlegging av funksjon og evaluering av effekt.
Etter kartlegging vil teamet sammen med pasienten sette opp relevante rehabiliteringsmål og tiltak, og behandlingen individualiseres i forhold til pasientens vekthistorie, behov og kapasitet. Det tas hensyn til relevante forhold i livshistorie, personlighetsmønster og nærmiljø.
Individuelle tiltak fra andre faggrupper vil bli gitt etter behov.

Tilbudet bygger på endring av livsstil innen de tre hovedsøylene; fysisk aktivitet, kostveiledning og mestringspsykologi. Alle strategier går ut på å lære inn nye atferder som kan inngå i levevanene på lang sikt. Det er viktig med økt og lystbetont hverdagsaktivitet, psykologisk hjelp for evt. traumer og langvarig oppfølging for å sikre en varig livsstilsendring.
Det er daglig tilbud om gruppetrening, basseng, individuell trening, og mindfulness (teori + øvelser). Det er også daglig tilbud om undervisning/refleksjonsgrupper i aktuelle temaer knyttet til de tre hovedsøylene, samt enkelte tilbud om praktisk matlaging.
Man er oppmerksom på at endring i levevaner kan føre til at emosjonelle problemer vokser eller dukker opp, og sørger for at pasienten får hjelp til å bearbeide slike reaksjoner.
Gjennom gruppesamlinger og aktuelle tema kan deltakerne dele erfaringer (likemannsarbeid). Det er fast aktivitetsdag hver onsdag, og ellers ulike fritidstilbud en del kvelder og i helger.
Familie og pårørende inviteres med i rehabiliteringsprosessen i det omfang bruker ønsker det, samt ved at det tilbys en pårørendedag i løpet av hovedoppholdet.

b) ernæring og kosthold:
Senteret tilbyr fire måltider hver dag med god og allsidig mat tilpasset nasjonale retningslinjer for kosthold med individuelle tilpasninger i forhold til allergier, dietter o.l.

c) resultat og brukererfaringer:
Det legges til rette for at både pasienter og pårørende kan komme med konkrete tilbakemeldinger under individuell oppfølging og via midt- og sluttevaluering i gruppe.
Det benyttes en brukerundersøkelse med utgangspunkt i en mal fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og alle pasienter oppfordres til å svare på denne.

d) bemanning for døgnopphold:
Namdal Rehabilitering har døgnkontinuerlig bemanning med sykepleiere på vakt dag, kveld, natt og helg. Terapeuter og kultur og fritidsleder går dag, aften og helg.

Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen:

Spesialistavtaler: Spesialist i gastrokirurgi, psykologspesialist, tilsynslege, og klinisk ernæringsfysiolog. Sosionom, psykomotorisk fysioterapeut og jordmor med videreutdanning som sexolog.
Spesialistavtalene er på timebasis og medfører spesialistvurdering ved starten av pasientenes opphold, undervisning for både deltaker og ansatte, og kvalitetssikring av aktuelle spesialistområder.
Tilsynslege: tirsdag og torsdag.
Tverrfaglig team: Fysio- og ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleier, vernepleier og kultur- og fritidsleder.
Spesiell kompetanse: Sykepleier i psykisk helsearbeid, sykepleier med kompetanse i generell ernæring, kognitiv atferdsterapi, søvnvansker, smertebehandling, kostholdsveiledning, røykavvenning, rådgivning seksualitet, konsultasjons- og veiledningsmetodikk, motiverende intervju samt helsepedagogisk kompetanse.
Kompetanse på arbeidsrettet rehabilitering og utdanning som mål. Ergoterapeut med videreutdanning i arbeidsdeltakelse og godkjenning for arbeidsplassvurdering på oppdrag fra Nav, samt sosionom med erfaring fra Nav.

Henvisning?

Fastlege eller spesialist henviser via fedmepoliklinikkene ved Sykehuset Namsos eller St. Olavs Hospital.