Tilbud innen spesialisert rehabilitering til brukere som har en kreftdiagnose eller som lever med senskader/bivirkninger etter kreftdiagnose og behandling.

Rehabiliteringen gis som gruppeopphold eller  individuelt opphold, til personer i alderen 18 år og oppover.

Lengde på oppholdet:                                                                                                                                                                                                                                                      Oppholdet har en varighet på 3 uker. Evt.  oppfølgingsopphold etter 3 måneder.

Mål:

Sammen med bruker arbeide for å oppnå best mulig funksjonsnivå samt økt grad av mestring og livskvalitet

Arbeidsmåte:

Tilbudet vil bestå bl.a av undervisning, refleksjonsgrupper, veiledning individuelt og i gruppe, fysisk aktivitet og kulturopplevelser

Diagnosegruppe:

Tilbud til alle typer kreftpasienter med rehabiliteringsbehov og rehabiliteringspotensiale.

Livsfase/aldersgruppe:

Fra 18 år og oppover.

Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet:

Brukere som har eller har hatt kreftsykdom. Før, under eller etter primærbehandling ved sykehus, samt ved sen-effekter av kreftsykdom og/eller behandling. Opprettholdelse av aktivitetsnivå og tilbakeføring til studie-/arbeidsliv.

Hjelpebehov/funksjonsnivå:

Det forutsettes at pasientene er mest mulig selvhjulpne, men vi kan ta imot enkelte pasienter med Barthel ADL-index ned mot 6. For brukere med BPA legges det til rette for at assistenten kan følge bruker under oppholdet.

Innhold i tilbudet:

 • Fysisk aktivitet, bevegelsesglede, varmebasseng
 • Fysioterapeut med kurs i komplett fysikalsk lymfeødembehandling (gjelder fra uke 6, 2018)
 • Hvordan leve med kreftdiagnose, senskader og bivirkninger
 • Ernæring
 • Arbeidsliv, og økonomi
 • Sosiale forhold og pasientrettigheter
 • Aktivitetsregulering og fysisk aktivitet ved fatique.
 • Veiledning av sexolog
 • Smerte- og smertemestring
 • Informasjon livsstil og helse
 • Psykisk helse
 • Veiledning røykeslutt
 • Kultur og fritidsaktiviteter
 • Pårørendedag

Henvisning?

Fastlege eller spesialist sender til RVE ved Sykehuset Levanger.
(RVE= Regional vurderingsenhet  for spesialisert rehabilitering i Midt Norge)