Vurdering-/kartleggingsopphold

Vurdering-/kartleggingsopphold – muskel og bløtdelssmerter 

 Namdal Rehabilitering tilbyr døgnbasert kartleggingsopphold for brukere med langvarig muskel- og bløtdelssmerter 

Tilbudet er tilpasset deg som er over 18 år og som ønsker et tverrfaglig, spesialisert opphold for å kartlegge din funksjon og situasjon samt avklaring av et eventuelt videre rehabiliteringsforløp. 

 Målsetting: 

Tverrfaglig kartlegging av helse, funksjon, tidligere undersøkelser og behandling. Videre kartlegges ressurser, motivasjonmestringsstrategier og andre faktorer som påvirker helse og arbeidsevne.  Du får gjøre deg noen erfaringer og tilegne deg kunnskap om dine ressurser og utfordringer. Dette skal danne grunnlag for en vurdering om et eventuelt videre forløp skal følges opp av primærhelsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste.  

 Innhold: 

Oppholdet har varighet inntil 7 døgn 

Kartlegging ved sykepleier, fysioterapeut og lege. Kartlegging av andre fagpersoner gjøres etter behov, f.eks ved psykologspesialistpsykiatrisk sykepleier/vernepleier, ergoterapeut eller ernæringsfysiolog. 

Oppholdet innebærer også deltagelse i ulike fysiske aktiviteter, undervisning/samtaler med tema smerte og smertemestring, fysisk aktivitet, innføring i mindfulness, og kultur-/fritidstilbud. 

Det blir utarbeidet en tverrfaglig rapport med anbefaling om videre tiltak. Denne blir sendt til fastlege/annen henviser og andre aktuelle for å sikre evt.  videre forløp.  

 Før opphold: 

Vi tar kontakt pr.tlf for å få avklart lengde på opphold. Du får tilsendt skjema sammen med innkallingsbrev som du skal ha med deg ferdig utfylt når du kommer. 

Hvordan søke om plass:

Fastlege eller avtalespesialist kan søke via:

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE – Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger