Kronisk muskel- og bløtdelssmerte-tekst

Tilbud innen spesialisert rehabilitering til personer med langvarig smerteproblematikk

Rehabiliteringen gis som gruppeopphold i lærings- og mestringsgruppe eller individuelt opphold, til personer over 18 år.

Lengde på opphold:

Opphold i lærings- og mestringsgruppe har en varighet på 18 dager, med 10 dager oppfølgingsopphold etter 3-4 måneder.

Individuelle opphold har tilpasset varighet.

Mål for oppholdet:

Sammen med bruker ha fokus på faktorer som påvirker smerteopplevelsen, samt fokus på hvordan hensiktsmessig fysisk aktivitet kan øke funksjon og redusere smerte. Arbeide mot strategier som gir en varig endring av livsstil og en opplevelse av økt livskvalitet.

Arbeidsmåte:

Tilbudet i lærings- og mestringsgrupper består av undervisninger, refleksjonsgrupper, veiledning individuelt og i gruppe, fysisk aktivitet og kulturopplevelser.

Individuelle opphold har tilpasset innhold, med vekt på individuell veiledning og fysisk aktivitet, samt kulturopplevelser.

Diagnosegruppe:

Brukere som har langvarige (over 3 mnd) smerteutfordringer, som de må lære seg å leve med.

Livsfase/aldersgruppe:

Fra 18 år og oppover.

Når i forløpet:

Tilbudet i lærings- og mestringsgruppe gis personer som har smerteproblematikk av sammensatt karakter og der utredning i forhold til diagnoser er gjort og man ikke har nådd målet med behandling som f.eks medikamenter og fysioterapi.

Hjelpebehov/funksjonsnivå:

Det forutsettes at brukere er mest mulig selvhjulpne, men vi kan ta i mot noen brukere med hjelpebehov. Som deltaker i gruppeopphold må man kunne tilegne seg ny kunnskap. For brukere med BPA legges det til rette for at assistenten kan følge bruker under oppholdet.

Innhold i lærings- og mestringsgruppe:

Fysisk aktivitet og trening er en viktig del av tilbudet. Dette tilbudet gis på treningssal, i aktivitetsrom, ute og evt. i terapibasseng.

Kunnskap om smerte og hvilke faktorer som påvirker smerteopplevelse er tema i undervisninger og refleksjonsgrupper.

Kognitiv tilnærming benyttes for å endre tankemønster og vaner, spesielt med tanke på bevegelsesangst og aktivitetsregulering.

På programmet har vi også undervisning og veiledning i aktuelle tema som søvn, endringsarbeid, psykisk helse/selvbilde, ernæring og kosthold.

Innføring og øving i mindfulness/oppmerksomt nærvær.

Likemannsarbeid, læring gjennom egne og andres erfaringer

Deltakelse i kulturaktiviteter, siden det bidrar til god helse.

Vi gjør utstrakt bruk av natur og kulturressurser rundt oss.